Teminatlar ve Kapsamlar

TÜRKİYE VİZESİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNAT VE PRİMLER

GUARANTEES AND LIMITS

Guarantees Limits
Medical Treatment Coverage 30.000 €
Medical Transfer Coverage
Transfer or Travel of the Insured for Medical Reasons
Funeral Transport
Loss of Luggage 150 €
Cancellation of Trip 500 €
SECTION I - GENERAL CONDITIONS​​​​​​
SUBJECT OF INSURANCE
This insurance contract covers the expenses within the scope of Travel Insurance, incurred by foreign nationals who will travel to Turkey from abroad within the scope of tourist visa applications, during their travels within the borders of the Republic of Turkey, within the framework of these "Special Conditions" and "Travel Health Insurance General Conditions", the payment limit written in the policy. and rates and undertakes to fulfill the organization and coordination within the scope. The scope of this contract will expire in the event that the travel that led to the purchase of the policy ends and/or the insured leaves the customs gates of the Republic of Turkey (whichever is earlier). The information declared in the application form and written on the policy is essential. Insurance coverage is valid only for the people specified in the policy, and other people cannot benefit from the coverage. In case two or more travel policies containing the same coverage are purchased, an evaluation is made within the policy limits and rates with a high limit.
 • DEFINITIONS
 1. Emergency: Sudden illness or injury of the insured between the validity dates of the policy
 2. Assistant Service: the services provided by the insured firm within the framework of the terms and limits provided in Part II and covered in this agreement.
 3. Bodily Injury: Bodily injuries that occur as a result of sudden and external effects such as an accident and that require the Insured to undergo medical research or seek treatment from a health institution or a physician.
 4. Permanent Residence: The domestic address of the insured as stated in the policy.
 5. Doctor: A person who has a medical school diploma in Turkey or abroad, who is authorized to accept and treat patients.
 6. Illness: It is the deterioration of the insured's physical or mental functions that require intervention by a doctor or medical research.
 7. April Turkey Assistance (essb.org.tr): It is the institution that provides assistance services, together with the international organization of the insured's risks within the scope of travel insurance.
 8. Accident: It is a sudden event that causes bodily injury or illness that can be proven by medical examinations and examinations that occur due to an external factor beyond the control of the insured.
 9. Chronic Disease: It is a disease that tends to progress slowly, from its onset, that periodically recurs or causes continuous health problems.
 10. Medical Team: The medical unit serving 24/24 hours x 7 days for each case defined by the responsible physician of the insured company and the treating physician.
 11. Exemption: Expenses that are not covered by the service of the insured company and must be paid by the Insured itself.
 12. Insured: the person who is covered by the travel health insurance covered by the contracted insurance company through our site.
 13. Illnesses Existing Before Insurance Initiation: A medical condition determined by a qualified physician to exist before the policy commencement date.
 14. Relatives: Father, mother, child, wife, brother, sister.
 • GEO SCOPE
  Region: Turkey (except Turkish Republic of Northern Cyprus)

   
 • APPLICATION AND PREMIUM PAYMENT
 1. Sigorta başvurusunun ve Sigorta Sözleşmesinin, Sigortalı'nın seyahate başlamadan önce yapılması zorunludur.
 2. Sigortacı'nın gerek sözleşme yapılırken gerekse sözleşmenin geçerlilik süresi içerisinde sonradan yapılan başvuruları kabul etmeme hakkı saklıdır.
 3. Başvurulan süre için sigorta primi, TL olarak ve peşin ödenecektir. Sigorta teminatları primin tamamının peşin olarak ödenmesi ve poliçenin düzenlenmesiyle başlar. Sigorta Sözleşmesi'nin poliçede belirtilen süreden önce sona ermesi halinde prim iadesi yapılmaz. Primlerin hesaplanmasında, poliçenin düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacaktır.
 4. Sözleşme başlangıcından sonra aile kapsamında eş ve çocuk eklenmesi ya da sigorta planı değişikliği talep edildiğinde, Sigortacı'nın ilgili talebi kabul etmesiyle, talep tarihinde yürürlükte olan primler, talep tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru veya yukarıdaki koşullara bağlı olarak düzenlenebilecek döviz kuru esas alınarak uygulanır. Teminat dışında olduğu belirtilen haller, sürprim uygulanarak teminat altına alınmaz.
 • İPTAL VE POLİÇENİN DEVRİ
  Sigortalı seyahatinin gerçekleşmemesi nedeni ile poliçe başlangıç tarihinden önce iptal talebinde bulunursa, primin tamamı iade edilir. Poliçe başlangıç tarihinden sonra iptal talebinde bulunması durumunda ise Sigorta Şirketi sigorta priminin tamamına hak kazandığından prim iadesi söz konusu değildir. Poliçe başka bir kişiye devredilemez.

   
 • ZAMAN AŞIMI
  Bu Sözleşme ile teminat altına alınan Asistans Hizmetlerinden yararlanmaya yönelik her türlü tazminat talebi, vakanın başlangıç tarihi ve seyahat poliçesinin geçerlilik süresi ile sınırlandırılarak, ilgili referans yılında geçerli olacaktır.

   
 • RÜCU
  essb.org.tr, Seyahat Sigortası Genel ve Özel Şartlarına aykırı düşen, teminat kapsamı dışında yapılan ödemeleri Sigortalı'ya rücu ederek fer'ileri ile birlikte tahsil eder.

   
 • HALEFİYET
  essb.org.tr, burada yer alan teminatlardan herhangi biri ile ilgili olarak hasar talebine yol açan bir kazadan sorumlu olacak kişiye karşı Sigortalı'nın hak ve menfaatleri ile açılan davalar için yapılan masraflar ya da ödenen tazminat ölçüsünde Sigortalı'nın yerine geçecektir. essb.org.tr sağladığı hizmetlerin tamamı ya da bir bölümünün bir başka program ile temin edilmesi durumunda Sigorta Şirketi Sigortalı'nın bu programlara karşı olan hak ve dava gerekçelerine halef olacaktır.

   
 • POLİÇE SÜRESİ
  Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.

   
 • ANİ RAHATSIZLIK VE HASTALIKLARA KARŞI TIBBİ TEDAVİ TEMİNATI
  Sigortalı'nın, sigorta kapsamında olmak şartı ile sigorta süresi içinde yurtdışı seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, tedavi, hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını limit dahilinde öder.

   
 • Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli
  Sigorta kapsamında olmak şartı ile sigorta süresi içinde yurtdışı seyahati esnasında oluşan ani hastalığı veya yaralanması ve 24 saat içinde müdahale edilmezse Sigortalı'nın hayatını tehlikeye sokacak durumlarda, sigorta ettirilen firma Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve sigorta ettirilen firmanın medikal ekibi tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze naklini organize eder ve nakil için gerekli tüm giderleri limitler dahilinde karşılamayı taahhüt eder.
  Sigorta ettiren firma (essb.org.tr anlaşmalı kurumları) Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalı'nın sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, vb.) Sigortalı'nın tedavisinden sorumlu olan doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirler. 'Yurtdışı seyahatlerde "Hava ambulansı"ile Avrupa ülkelerinde geçerlidir.Hava ambulansı için her ne şartta olursa olsun Sigorta Ettirien firma (essb.org.tr anlaşmalı kurumları) 'nın bilgisi ve onayı dışında yapılan harcamalar için geri ödeme yapılmaz. Sigorta ettiren firma, Sedyeli uçuş masraflarını 3 adet ekonomik sınıf koltuk ödeme ile sorumludur.

   
 • Vefat eden sigortalının nakli.
  Sigortalı'nın yurt dışında seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefat etmesi durumunda; sigorta ettirilen firma, cenazenin daimi ikamet adresine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır, uluslararası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabutun ve kalan eşyaların sigortalının daimi ikametgah şehir'ine defin yerine naklini organize eder ve poliçe limitleri doğrultusunda ödemesini üstlenir.
  *Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır.
  **Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır.

   
 • Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli.
  Sigortalı'nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgah adresine dönüş için Sigortalı'nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilirse, sigorta ettirilen firma, Sigortalı'yı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedavi eden doktorun belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.
  (*) (1), (2), (3) ve (4) no'lu teminatlar toplamda sigortalı/kişi başına €30000 ile sınırlıdır.

   
 • Bagaj Kaybı
  Yurtdışı tarife uçuşlarda (IATA) ''check-in'' işlemi yapılmış bagajın kaybolması ve çalınması halinde bagajın havayolu şirketince belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda, sigorta ettirilen firma havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile sigortalıya €150 limit dahilinde ödeme yapacaktır. Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarından düşülecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür.
  *Para, mücevher, kredi kartı, nakit para, seyahat çeki, kasa fişi, cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kamera v.b. elektronik eşyalar, dizüstü bilgisayar, özel doküman, pul ve benzeri eşyalar bu teminatın kapsamı dışındadır.

   
 • Seyahatin Iptali
  Sigortalı'nın seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması kaydıyla, tur başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce aşağıda yazılı hallere bağlı olarak seyahatini iptal etmek zorunda kalması durumunda, €500 teminat limiti çerçevesinde temin edilmektedir.
  Sigortalı'nın ölümü, seyahate engel teşkil eden (devlet, üniversite veya branş doktoru bulunan özel hastanelerden alınan doktor raporu ile tespit edimesi kaydıyla) ciddi kaza veya acil kapsamında değerlendirilecek hastalık durumu (Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş acil hastalıklar "müdahale edilmemesi durumunda ciddi sağlık problemleri ya da ölüm tehlikesi bulunan durumlar). Sigortalı eşinin, çocuklarının, ebeveyninin, kardeşinin (Ölüm veya hastalık raporu devlet, üniversite veya branş doktoru bulunan özel hastanelerden alınmış olmalıdır.) Seyahat süresi içerisinde vuku bulan sağlık problemleri nedeniyle, seyahat süresi boyunca hastanede yatarak tedavi olunması gereken durumlar ile sınırlıdır.
  Hasar talebinde bulunurken tüm hallerin sigortalı tarafından belgelenmesi ön şarttır. (Ölüm raporu, tam teşekküllü devlet, üniversite veya branş doktoru bulunan özel hastahanelerden hastalığa ilişkin rapor, polis tutanağı, İtfaye raporu, tapu, ikametgah belgeleri vb. resmi belge ve evraklar ibraz edilecektir.)
  Sigortalı, seyahatini iptal edeceğini en geç tur başlangıcından 72 saat öncesine kadar seyahat acentesine bildirmekle; seyahat acentesi de en geç 1 işgünü sonrasında Sigorta Şirketine, Sigorta Şirketi de sigorta ettirilen firma'ya en geç 1 işgünü sonrasında bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimde herhangi bir gecikmeden dolayı meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan sigorta ettirilen firma sorumlu olmayacaktır.
  Sorumlu seyahat acentesinin iade etmiş olduğu, sigorta ettirilen firma ve/veya sigortacıya bir belge (No Show) ile ibraz edilmesi gerekli olan seyahat ücret tutarı bu teminat ile ödenecek olan tazminat tutarından düşülecektir. Eğer bu seyahat poliçesi seyahat ile aynı anda alınmadıysa bu teminat geçersiz olacaktır.

  Aşağıda belirtilen durumlarda seyahatin iptali kapsanmayacaktır.

   
 • Estetik tedavileri, aşılanma
 • Psikolojik rahatsızlıklar
 • Rehabilitasyon tedavileri
 • Diş tedavileri
 • Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi
 • Salgın
 • Pasaport, nüfus cüzdanı, bilet ve aşı sertifikası eksikliği
 • Gerekli vize başvurusunun yapılmamış ya da zamanında yapılmamış olması
 • Seyahate engel bir sağlık probleminin olmaması
 • Doğum ve istekli olarak doğuma son vermek
 • Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz
 • Seyahat acentesi iptal durumunda hizmet veremediği için sigortalıya hizmet bedelini geri ödemek ile yükümlüdür. Ancak, iptalin tur başlangıcına 72 saat kalana kadar kısmı için diğer tur sağlayıcılarından temin edeceği kesinti tutarları bu teminat kapsamı dahilindedir. Seyahat acentesi bu kesintileri belgelemekle yükümlüdür.
 • Doğuştan gelen ve/veya önceden tanısı konmuş hastalık tanı ve tedavi süreçleri teminat haricidir.

  Seyahatin iptali teminatı için istenen belgeler;
  a.Olayı gösteren belge (detaylı medikal rapor, ölüm raporu, itfaiye, polis, sigorta şirketi raporu). Bu rapor üzerinde olayın gerçekleştiği tarih (hastaneye giriş, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya teşhis, hastalığın seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir.
  b.Seyahat acentesine ödeme yapıldığına dair orijinal fatura, acente tarafından sağlanan seyahat voucher'ının kopyası.
  c.Seyahat acentesi tarafından kesilen orijinal iptal belgesi ve iptal masraflarının faturası (No-Show belgesi olmak kaydı ile). Ayrıca yerel otorite ve kurumlarda izlenmesi gereken prosedür hakkında bilgi verilir.
  Ayrıca yerel otorite ve kurumlarda izlenmesi gereken prosedür hakkında bilgi verilir.

   
 • BÖLÜM III - TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER
  1) Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarında belirtilmiş olan teminat dışı kalan hallerden başka, aşağıda belirtilen durumlar iş bu Sigorta Sözleşmesi teminatlarının dışındadır.
  2) Bu poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalının hileli ve kasıtlı hareketleri,
  3) Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına, meteor düşmesi v.b. doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar, 3)Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma, terörist aktiviteler ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
  4) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla
  5) yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
  6) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
  7) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
  8) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
  9) Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
  10) Seyahat bitiminde ikametgah iline dönüşü takiben devam eden tedavi harcamaları,
  11) Hiç tedavi edilmemiş olsa dahi, başvuru tarihinde varolan ve/veya sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan tüm hastalıklar, kronik zeminde gelişen akut hastalık hecmeleri ve komplikasyonlarına ait ortaya çıkan masraflar(hastalık sonucu ölüm ve bu nedenle cenazenin yurda geri gönderilmesi ve defin masrafları dahil), Kronik hastalıklar ve bazı özel hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HİV enfeksiyonu, her türlü malign hastalıklar, tbc, sarkoidoz, multipl skleroz, salgın hastalıklar)
  12) Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar (doğumsal anomaliler, genetik bozukluklar), prematüriteye ait giderler (kuvöz bakımı vs.), motor ve mental gelişim bozukluğu (büyüme ve gelişme geriliği) ile ilgili rutin veya spesifik her türlü tetkik ve tedavi gideri (Örn: genetik testler, her tür karyotip araştırması, hemoglobin elektroforezi, fenilketonüri testleri, yendoğan tiroid testleri, kalça USG, inmemiş ve retraktil testis, polikistik böbrek, veziko üreteral reflü-VUR vb.)
  13) Hamilelik ve komplikasyonları ile ilgili her türlü sağlık harcaması,
  14) Kordon Kanı alımı, saklaması ve Kordon kanı bankasına ilişkin her tür gider,
  15) Resmen ilan edilmiş bulunan salgın hastalıklar (kolera,sıtma vb.); AIDS ve AIDS'e bağlı hastalıklar ile ilgili olan her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli tedaviler ile, HIV virüsünün neden olacağı tüm hastalıklar,
  16) Özel hemşire giderleri,
  17) Koltuk değneği, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi, eskar simidi ve her türlü ortopedik destekleyici ile işitme cihazı giderleri ve her türlü yardımcı tıbbi alet ve malzeme (uyku apnesi cihazı ve kalibrasyonu, holter cihazı vb.), psikososyal nedenlerle kullanılan meme ve penil protez vb. giderleri,
  18) Gözlük camı, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonları,
  19) Organ naklinde ve kan transfüzyonunda; organın, kan ürünlerinin ve vericinin masrafları, ve organ/dokuya ait transfer giderleri, 19)Telefon, televizyon, kafeterya, idari hizmet ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için gerekli olmayan sair masraflar, 20)Sigortalı'nın intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık, yaralanma veya ölüm halleri. Her türlü ruh ve sinir hastalıkları ve geriatrik hastalıklar, psikosomatik hastalıklara ait muayene, tetkik, tedavi ve ilaç harcamaları ile psikolog ve danışmanlık hizmetleri harcamaları,
  20) Cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
  21) Tüm alternatif tedaviler ve kozmetik amaçlı yapılan her türlü masraf (akupunktur, mesoterapi, magnetoterapi, nöral terapi, şiroprakti, anti aging, reiki, ayurveda vb.),
  22) Belli bir hastalığa bağlı olmayan inceleme ve tedaviler (tarama testleri, aşılama, kontrol testleri, viral markerlar, portör tetkikleri vb), check-up giderleri ve yıllık kontrol mamografileri, smear ve PSA testleri vb. rutin taramalar,
  23) Anaflaksi durumu hariç alerjik hastalıklar ve bu hastalıklara yönelik tedaviler,
  24) Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, suç işleyerek kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan hastalıklar, yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler kullanılması neticesinde olabilecek her türlü sağlık giderleri,
  25) Sigortalının lisanslı sporcu olarak karşılaşmalara katılması ya da hazırlanması sırasında ortaya çıkan rahatsızlıkların tetkik, tedavi ve bakımı,
  26) Profesyonel sporcuların meslek kazaları. Yalnız, yapılan sporlarla ilgisi olmayan ani hastalık ve ilgili sporların dışında oluşan kazalar teminat altındadır, sürprim uygulanmaz.
  27) Lisanssız veya amatör olarak dahi yapılsa kayak, dağcılık, binicilik, rafting, tüplü / serbest dalış, yamaç paraşütü, döğüş sporları, motor sporları v.s. gibi tüm tehlikeli spor dalları.
  28) Diş rahatsızlıkları ile ilgili tüm tedavi giderleri,
  29) Çocuk bakım ücretleri, çocuk mamaları, çocuk bezleri, biberon ve emzikler vb.,
  30) Vücudun günlük ihtiyacını sağlamak ve/veya genel sağlığı korumak ve desteklemek amacı ile kullanılan, ilaç niteliğinde olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri WHO onayı almamış tüm ilaç niteliğindeki maddeler,
  31) Doktorlardan ve sağlık kurumlarından kaynaklanan hatalı tedavi ve ameliyat neticesi ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle oluşan giderler,
  32) Sigortalılık öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları,
  33) Muntazam sefer yapan (IATA üyesi) bir havayolunda biletli yolcu olmanın dışında, herhangi bir şekilde uçmanın doğuracağı tıbbi problem, sakatlık ve bunların gerektirdiği tetkik ve tedaviler, ve diğer masraflar, 33)Estetik tedavileri, aşılanma,
  34) Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar,
  35) "Check-in" işlemi yapılmamış veya bagaj talep fişi düzenlenmemiş ve hava yolu tarifeli uçuş yolculukları dışında meydana gelmiş bagaj kayıp veya hasarları,
  36) Sigortalının daimi ikamet ettiği ilde vefatı halinde cenaze nakli ve defin masrafları,
  38) Poliçede belirtilmiş olan teminat süresinin aşıldığı zaman diliminde ortaya çıkan hasarlar, 38)Yurtdışında yapılan planlı tedaviler ve ilaçlar,
  39) Avrupa kıtası dışında hava ambulansı nakli,
  40) 65 yaş ve üstü kişiler için ani olsun veya olmasın hastalık durumları,
  41) Yıllık seyahat sigortalarında toplam seyahat süresi olan 92 günün aşılması halinde, 92 günden sonra meydana gelen tüm tıbbi tedavi, tıbbi nakil ve cenaze nakil masrafları.
  42) Eğlence amaçlı kayak seyahatleri esnasında meydana gelebilecek kayak yaralanmaları kapsam dışıdır. 43)Rehabilitasyon tedavileri ve fizyoterapi, alternatif ve tamamlayıcı tıp tedavileri (masaj, homeopati, akupunktur vb.)
  ​​​​​​​​​​​​​​
 • SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
  Bu sigorta "Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları" çerçevesinde akdedilmiştir.